CVE-2021-43942

medium

Tenable Plugins

View all (3 total)

IDNameProductFamilySeverity
113272Atlassian Jira 8.14.x < 8.20.3 Multiple VulnerabilitiesWeb Application ScanningComponent Vulnerability
high
113271Atlassian Jira < 8.13.15 Multiple VulnerabilitiesWeb Application ScanningComponent Vulnerability
high
162779Atlassian Jira < 8.13.15 / 8.14.x < 8.20.3 / 8.21.0 XSS (JRASERVER-73068)NessusCGI abuses : XSS
medium