Recently Updated Audits

NamePluginRevisionUpdated
CIS MySQL 8.0 Community Database L1 v1.0.0MySQLDB1.15/15/2024
CIS MySQL 8.0 Enterprise Database L1 v1.3.0MySQLDB1.25/15/2024
CIS Microsoft Windows Server 2016 STIG MS L1 v1.1.0Windows1.125/13/2024
CIS Juniper OS Benchmark v2.1.0 L1Juniper1.115/13/2024
CIS Microsoft Windows Server 2019 STIG MS L1 v1.0.1Windows1.135/13/2024
DISA STIG Apache Server 2.4 Unix Site v2r4 MiddlewareUnix1.15/10/2024
DISA STIG Apache Server 2.4 Unix Site v2r4Unix1.15/10/2024
CIS Debian 10 Server L1 v2.0.0Unix1.215/7/2024
CIS Ubuntu Linux 20.04 LTS Workstation L1 v2.0.1Unix1.165/7/2024
CIS Debian 10 Workstation L1 v2.0.0Unix1.215/7/2024
CIS Mozilla Firefox 102 ESR Windows L1 v1.0.0Windows1.15/7/2024
DISA Microsoft Exchange 2016 Mailbox Server STIG v2r6Windows1.15/7/2024
CIS Ubuntu Linux 20.04 LTS Server L1 v2.0.1Unix1.175/7/2024
CIS Windows Server 2012 MS L1 v3.0.0Windows1.15/7/2024
CIS Mozilla Firefox 102 ESR Linux L1 v1.0.0Unix1.15/7/2024
DISA Juniper EX Series Router v1r3Juniper1.15/3/2024
DISA Juniper EX Series Layer 2 Switch v1r2Juniper1.15/3/2024
CIS Microsoft Windows Server 2008 R2 Domain Controller Level 1 v3.3.1Windows1.35/1/2024
DISA STIG Microsoft OneDrive v2r3Windows1.15/1/2024
CIS Windows 7 Workstation Level 1 + Bitlocker v3.2.0Windows1.135/1/2024
CIS Microsoft Windows Server 2008 R2 Member Server Level 1 v3.3.1Windows1.35/1/2024
CIS Windows 7 Workstation Level 1 v3.2.0Windows1.135/1/2024
DISA STIG AIX 7.x v2r9Unix1.24/29/2024
DISA Windows 10 STIG v2r8Windows1.34/24/2024
CIS Amazon Linux 2 STIG v1.0.0 L3Unix1.194/24/2024
DISA Windows 11 STIG v1r5Windows1.34/24/2024
DISA STIG Palo Alto IDPS v2r3Palo_Alto1.24/23/2024
DISA STIG Palo Alto NDM v2r2Palo_Alto1.24/23/2024
CIS CentOS Linux 8 Server L1 v2.0.0Unix1.334/22/2024
CIS Oracle Linux 9 Server L1 v1.0.0Unix1.274/22/2024
CIS Rocky Linux 9 Workstation L1 v1.0.0Unix1.274/22/2024
CIS Red Hat EL9 Server L1 v1.0.0Unix1.274/22/2024
CIS Oracle Linux 9 Workstation L1 v1.0.0Unix1.274/22/2024
CIS Fedora 19 Family Linux Server L1 v1.0.0Unix1.244/22/2024
CIS SUSE Linux Enterprise 15 Workstation L1 v1.1.1Unix1.234/22/2024
CIS SUSE Linux Enterprise Server 12 L1 v3.1.0Unix1.204/22/2024
CIS Oracle Linux 8 Server L1 v3.0.0Unix1.44/22/2024
CIS AlmaLinux OS 8 Server L1 v3.0.0Unix1.44/22/2024
CIS Red Hat EL8 Workstation L1 v3.0.0Unix1.44/22/2024
CIS Rocky Linux 9 Server L1 v1.0.0Unix1.274/22/2024
CIS Debian Family Workstation L1 v1.0.0Unix1.304/22/2024
CIS Ubuntu Linux 18.04 LXD Host L1 Server v1.0.0Unix1.294/22/2024
CIS Debian 8 Workstation L1 v2.0.2Unix1.254/22/2024
CIS Ubuntu Linux 18.04 LXD Container L1 v1.0.0Unix1.264/22/2024
CIS Debian 8 Server L1 v2.0.2Unix1.264/22/2024
CIS Debian 9 Server L1 v1.0.1Unix1.384/22/2024
CIS CentOS Linux 8 Workstation L1 v2.0.0Unix1.334/22/2024
CIS Rocky Linux 8 Server L1 v2.0.0Unix1.44/22/2024
CIS Oracle Linux 8 Workstation L1 v3.0.0Unix1.44/22/2024
CIS AlmaLinux OS 9 Server L1 v1.0.0Unix1.274/22/2024