CVE-2015-4104

high

Vulnerable Software

cpe:2.3:o:xen:xen:4.2.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.3.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.3.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.1.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.1.5:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.4.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.5.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.0.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.4.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.1.6.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.2.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.3.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.1.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.4.1:-:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.4.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.0.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.0.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.3.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.2.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.3.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.1.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.1.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.4.1:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.3.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.3.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.0.2:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:3.4.4:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.4.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.0.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.1.3:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:xen:xen:4.2.0:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:fedoraproject:fedora:22:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:fedoraproject:fedora:xen:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:fedoraproject:fedora:xen:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:fedoraproject:fedora:21:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-common:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-ppc:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-x86:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-utils:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-keymaps:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-common:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-arm:*:*:*:*:*:*:*

cpe:2.3:o:canonical:ubuntu_linux:14.04:-:esm:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-misc:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-user:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-mips:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-kvm:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-aarch64:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-system-sparc:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-guest-agent:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu-user-static:*:*:*:*:*:*:*

p-cpe:2.3:a:canonical:ubuntu_linux:qemu:*:*:*:*:*:*:*