Debian DSA-5349-1 : gnutls28 - security update

high Nessus Plugin ID 171498

Version 1.2

Feb 27, 2023, 2:07 PM

  • CVSS metrics ("CVSSv2 score" changed from "4.3" to "7.8". "CVSSv2 score" changed from "4.3" to "7.8". "CVSSv2 score" changed from "4.3" to "7.8". "CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N". "CVSSv3 score" changed from "5.9" to "7.5". "CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N" to "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N". "CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N". "CVSSv3 score" changed from "5.9" to "7.5". "CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N" to "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N". "CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N". "CVSSv3 score" changed from "5.9" to "7.5". "CVSSv2 vector" changed from "CVSS2#AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N" to "CVSS2#AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:N/A:N". "CVSSv3 vector" changed from "CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N" to "CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N")
  • CVSSv2 severity (based on CVE-2023-0361, severity increased from "Medium" to "High")
  • CVSSv3 score source (set to "CVE-2023-0361")
  • CVSSv3 severity (based on CVE-2023-0361, severity increased from "Medium" to "High")

Plugin Feed: 202302271407